Cito-toets oefenen met Bureau Bijles

De Cito-toets oefenen wordt door veel ouders en kinderen gedaan, om kinderen goed voor te bereiden op de toets van groep 8. Bureau Bijles heeft, op verzoek van vele ouders, een compleet lespakket ontwikkeld waarmee u thuis de Cito-toets kunt oefenen. Het gaat in totaal om meer dan 400 unieke oefeningen en dat is het dubbele van wat er op de Cito-toets behandeld zal worden. In dit artikel geef ik een recensie van dit materiaal.

 

Aandacht voor de Cito-toets

Anders dan bij de entreetoets van Cito in groep 7 wordt er bij de Cito-toets in groep 8 getoetst op drie vakken:

  • Taal
  • Rekenen
  • Studievaardigheden

Deze drie vakken staan centraal gedurende de toets en alle vaardigheden die een kind moet beheersen komen hierin terug. Het materiaal van Bureau Bijles is op al die onderdelen toegespitst. Sinds 2015 is het Cito-materiaal iets aangepast op de Cito-toets zelf en is studievaardigheden verweven in taal en rekenen.

 

Bureau Bijles Cito-toets oefenenOefenen met taal voor de Cito-toets

Op de Cito-toets komen doorgaans vier taken taal voor. Doorgaans wordt er de eerste en de derde toetsdag aandacht aan taal geschonken. In deze toetsen staan vaardigheden op het gebied van woordenschat, spelling, begrijpend lezen, stellen en schrijven centraal. Het materiaal van Bureau Bijles beschikt over voldoende teksten waarmee begrijpend lezen en woordenschat optimaal worden geoefend, maar ook worden de belangrijkste vaardigheden van spelling behandeld. Voor stellen en schrijven is aandacht aan de hand van brieven, oproepen en andere teksten die zijn opgesteld.

 

Oefenen met rekenen voor de Cito-toets

Rekenen is een belangrijk vak op de Cito-toets. Er zal iedere dag plaats zijn voor rekenen. De vaardigheden die in groep 7 en 8 zijn geleerd worden herhaald en komen allemaal terug. We hebben het hier over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, rekenen met maten en gewichten, kommagetallen, breuken en procenten. Ook rekenen met geld en tijd komt aan bod. In het oefenboek van Bureau Bijles zijn meer dan voldoende opgaven opgenomen waarmee al deze vaardigheden nog eens goed geoefend kunnen worden. In enkele lessen mag er kladpapier gebruikt worden, maar in de meeste gevallen niet.

 

Oefenen met studievaardigheden voor de Cito-toets

Een vast verschijnsel op de entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8 is een lage score voor studievaardigheden. Op veel basisscholen is nauwelijks aandacht voor studievaardigheden. Bureau Bijles heeft daar rekening mee gehouden en besteedt hier volop aandacht aan. Het lezen van kaarten en plattegronden, het hanteren van naslagwerken en het juiste gebruik van het alfabet staan centraal in studievaardigheden. Maar ook worden registers, inhoudsopgaves en gidsen beschouwd om tot goede antwoorden te komen. Studievaardigheden oefenen wordt door Bureau Bijles zeker aangeraden.

 

Extra aandacht met gratis oefenboeken

Eerder ontwikkelde Bureau Bijles oefenboeken voor rekenen, taal en studievaardigheden. Deze oefenboeken, ieder met 150 oefeningen, zullen uw kind nog meer inzicht geven in de betreffende vaardigheden. Als u het pakket ‘Eindtoets groep 8 oefenen’ van Bureau Bijles bestelt, ontvangt u de drie extra oefenboeken voor groep 8 er gratis bij. In de oefenboeken is nog eens ruimschoots aandacht voor het leren van de vaardigheden, zoals rekenen met procenten en het vinden van persoonsvormen, onderwerpen, voltooid deelwoord en lijdend voorwerp.

 

Ook goed voorbereiden op de Cito-toets?

Wilt u uw kind goed voorbereiden op de Cito-toets? Dan kan ik het materiaal van Bureau Bijles om de Cito-toets te oefenen aanbevelen. Het is compleet materiaal, geeft goed weer hoe de Cito-toets of welke andere Eindtoets dan ook, wordt afgenomen en is – wat ik zelf een groot voordeel vind – niet digitaal. Het is niet in de vorm van een spel gegoten, maar puur dat wat het zegt te zijn: oefenmateriaal.

Leer taal met Staal

Taalmethodes zijn er in allerlei vormen in maten. Taal op Maat (Uitgeverij Noordhoff), Taal in de lift, Taalverhaal.nu, Taaljournaal, Taal Actief en Staal (uitgeverij Malmberg) zijn allemaal voorbeelden vaan taalmethodes. In de loop der jaren hebben veel taalmethodes zich ontwikkeld. Zelden gebeurt het dat een nieuwe taalmethode zich aandient. En helemaal weinig komt het voor dat een gewaagde methode als STAAL verschijnt.

Staal (een verbastering, vermoed ik, vaan Spelling en TAAL) is een hard en stoer vormgegeven taalmethode, die zowel voorziet in taalonderwijs als in spelling. Deze methode is sinds kort op de markt. Scholen moeten zich in de methode kunnen vinden en er achterstaan om deze aan te bieden, maar één ding is zeker: goed toegepast leidt STAAL zeker tot forse verbeteringen op het gebied van taal, spelling, grammatica, woordenschat en begrijpend lezen.

 

Jose SchravenJosé Schraven

In tegenstelling tot hun andere taalmethode Taal Actief, waarbij Malmberg koos voor de Viertakt van Verhallen, is José Schraven de theoretische kracht achter de methode Staal. Schraven is een taal- en spellingexpert in hart en nieren, die haar sporen verdiend heeft in het onderwijs (bezoek haar website).

De theorie van Schraven leidt kinderen op tot goede lezers en spellers, die uitblinken in het vinden van antwoorden op vragen. Ze leren woordenschat begrijpen, door technieken toe te passen en zinnen en delen opnieuw te lezen. Ook begrijpend lezen krijgt een boost.

 

Opbouw methode

STAAL bestaat uit twee delen: taal en spelling. Bij spelling is er bewust voor gekozen om woordsoorten en zinsontleding samen te pakken. Het komt in de meeste taalmethodes namelijk voor dat de persoonsvorm, het onderwerp en andere zaken zowel bij spelling als bij taal komen kijken, terwijl het lijdend voorwerp alleen bij taal besproken wordt. Door dit los te weken en alles onder de noemer grammatica onder spelling te laten vallen, hoopt Malmberg de verwarring rondom spellingsregels en grammatica weg te nemen.

Een goed besluit, want zo richt spelling zich echt op spelling en kan met taal een heel andere koers gevaren worden.

Bij taal draait het nu namelijk om lezen, beschouwen, stellen, presenteren en bevragen. Mondelinge en schriftelijke strategieën worden geoefend en in de praktijk gebracht, zonder dat kinderen zich druk hoeven te maken om spelling en grammatica. In de praktijk levert dit veel rust op. Werken met Staal in taal wordt door kinderen als prettig ervaren. Bijkomend voordeel is dat taal ook prima aan twee groepen tegelijk te geven is. Kies het ene jaar voor groep 7 en het andere jaar voor groep 8 en in combinatieklassen kun je heel makkelijk een stevige les neerzetten.

 

Materiaal

Het materiaal van Staal bestaat uit boeken en schriften voor zowel taal als spelling. Deze zijn dagelijks nodig en zien er dan ook goed verzorgd uit. Voor de leerkracht zijn er handleidingen, antwoordenboeken en boeken met extra materiaal voor sterke en zwakke lezers. Digitaal is er ondersteuning in de vorm van het digibord. Er kan van alles gedaan worden om een les aantrekkelijker en leuker te maken.

De lay-out van het materiaal is goed. De thema’s zijn afwisselend, maar vooral erg stoer te  noemen. Denk aan helden, enge beestjes en verre landen. Ieder thema kent verhalen en illustraties die aan zullen spreken. Met dit materiaal is de zin om te gaan lezen alleen maar groter.

Staal Taal

Conclusie

Zoals uitgeverij Malmberg zelf al zegt op de website: Staal maakt kinderen van groep 4 tot en met 8 sterk in taal en spelling. Dat is zeker het geval, als de leerkracht de methode goed beheerst. Het naleven van het directe instructiemodel is hierbij van belang, evenals het bieden van zorg op maat. In de lagere groepen zal de leerkracht moeite moeten doen om de afspraken en gebaren ondr de knie te krijgen, maar zodra dat rond is, staat niets de taalontwikkeling nog in de weg.

Recensie Leesparade

LeesparadeLeesparade is een methode voor het leren lezen en technisch lezen vor groep 4 t/m 8. Deze methode werd uitgegeven door uitgeverij Delubas uit Drunen. Sinds 2010 wordt er door vele scholen veelvuldig gebruik gemaakt van Leesparade en Leesparade Nieuw.

Materiaalgebruik

De leerkracht heeft een aantal materialen nodig om gebruik te kunnen maken van Leesparade, namelijk het leesboek, het werkboek, de handleiding en een werkboek. Verder zijn er ook antwoordboeken, pluswerkboeken en plusleesboeken, logboeken, toetsboeken (en antwoorden) beschikbaar. Ter digitale ondersteuning is er ook digibordsoftware voor handen.

Drie typen lezers

Leesparade maakt gebruik van drie soorten lezers, waarbij gelet wordt op differentiatie in niveau. Er zijn zwakke en betere lezers en er is sprake van de normgroep, oftewel de groep die datgeen beheert wat op dat moment verwacht mag worden.
De leerkracht kant kiezen voor een klassikale anapak of een instructie op niveau. Dit is per les te besluiten en de leerkracht wordt vrijgelaten in die keuze. De plusleerlingen kunnen zelfstandig werken aan de Plusboeken en de zwakkere leerlingen krijgen dan extra instrcuctie. De Pluslijn zorgt voor extra intensief lezen voor sterke lezers, waardoor ook dit niveau verhoogt wordt.

Algemene indruk

Leesparade is een prima methode, die zeker goed aansluit bij de doelgroep. Jonge lezers zullen met plezier aan deze kleurrijk vormgegeven methode werken. Ook voor leerkrachten is Leesparade aantrekkelijk. Dat moet ook wel, want er wordt veel leesonderwijs verwacht met deze methode. In groep 4 t/m 6 390 uur en in groep 7 t/m 8 200 uur per jaar. De lessen zijn prima te geven in combinatiegroepen. De leerkracht kan kiezen om zelfstandig lezen te combineren met taken die niet met leesonderwijs te maken hebben (andere werkjes, weektaak, rekenen zelfstandig) of gezamenlijke activiteiten plannen.
Er is in het onderwijs veel vraag naar leesmethodes die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het leesniveau van kinderen. Leesparade en Leesparade Nieuw dragen daar zeker aan bij.